"Vesle Tavleoya & Rossoya", Svalbard / Spitzbergen